Monthly Archives: March 2011

Beware of Broken Heart Front!


Keep up with news in the mass media and social networking sites lately so suffocating chest. Suddenly came the broken hurt front –ups in such a way by various mass media that is still vague truth– indulgence in disgrace brother. I was not sure if the disgrace which touted true. Not fitting for a Muslim who claimed to understand religion, sharia expert admitted that cruel acts. If indeed it conveys is true, certainly not the way, not the ethics taught by the Prophet Muhammad. Whoever the mastermind, I pray may he be given guidance by Allah and back straight path, aamiin .. Continue reading

Advertisements

Waspadha Barisan Kuciwa!


Nggatosaken pawartos wonten ing media massa ugi situs jejaring sosial enggal-enggal punika saestu ndamel seseking dhadha. Ujug-ujug kemawon njedhul barisan kuciwa –ingkang dipunworo-worokaken kanthi mawarni-warni cara kaliyan saperangan media massa ingkang taksih dereng cetha leresipun– njlentrehaken awonipun sedherekipun. Kula piyambak sanget mboten yakin menawi aib ingkang dipunworo-woroaken menika saestu leresipun. Mboten patut tiyang muslim ingkang nyebat piyambakipun paham agami, nyebat piyambakipun ahli syairiah ananging tumindak kejem kados mekaten. Mbok bilih ingkang dipun ngendikaaken menika leres , tamtu mboten mekaten caranipun, sanes mekaten tata karma ingkang dipunajaraken dening kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sinten kemawon dalangipun, kula ndedonga mugi-mugi piyambakipun pikantuk hidayah saking Allah SWT lan wangsul wonten mergi ingkang leres, aamiin.. Continue reading

Hati-hati Barisan Sakit Hati


al hujuraat 49: 6

Menyimak pemberitaan di media massa maupun situs jejaring social akhir-akhir ini begitu menyesakkan dada. Tiba-tiba saja muncul barisan sakit hati –yang diblow up sedemikian rupa oleh berbagai media massa yang masih samar-samar kebenarannya– mengumbar aib saudaranya. Saya sendiri sangat tidak yakin bila aib yang didengung-dengungkan itu benar adanya. Tak sepatutnya seorang muslim yang mengaku paham agama, mengaku ahli syariah melakukan perbuatan sekeji itu. Kalaupun memang yang disampaikannya memang benar adanya, tentu bukan demikian caranya, bukan demikian etika yang diajarkan Rasulullah SAW. Siapa pun dalangnya, saya berdo’a semoga ia diberi hidayah oleh Allah dan kembali jalan yang lurus, aamiin..

Sepintas mengamati etika mengemukakan (sesuatu yang dianggapnya) fakta saja sudah membuat saya masygul. Apa iya, Continue reading