Waspadha Barisan Kuciwa!


Nggatosaken pawartos wonten ing media massa ugi situs jejaring sosial enggal-enggal punika saestu ndamel seseking dhadha. Ujug-ujug kemawon njedhul barisan kuciwa –ingkang dipunworo-worokaken kanthi mawarni-warni cara kaliyan saperangan media massa ingkang taksih dereng cetha leresipun– njlentrehaken awonipun sedherekipun. Kula piyambak sanget mboten yakin menawi aib ingkang dipunworo-woroaken menika saestu leresipun. Mboten patut tiyang muslim ingkang nyebat piyambakipun paham agami, nyebat piyambakipun ahli syairiah ananging tumindak kejem kados mekaten. Mbok bilih ingkang dipun ngendikaaken menika leres , tamtu mboten mekaten caranipun, sanes mekaten tata karma ingkang dipunajaraken dening kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sinten kemawon dalangipun, kula ndedonga mugi-mugi piyambakipun pikantuk hidayah saking Allah SWT lan wangsul wonten mergi ingkang leres, aamiin..

Sak klebat nggatosaken tata krama anggenipun ngaturaken (satunggaling perkawis ingkang dipunanggep) kasunyatan kemawon sampun ndamel kula gojag-gajeg. Menapa inggih, tiyang ingkang mangertos syariah kok tumindak kados mekaten? Malah ketingal kados barisan kuciwa ingkang nembe nglancaraken serangan balas dendam. Wallahua’lam, tamtu namung ingkang nglampahi lan Allah kemawon ingkang mangertos menapa ingka sajatosipun kedadosan.

Sedherek kula, Islam sampun ngajaraken kita supados panjangka sae. Pados setunggal ewu alasan panjangka sae dhumateng sedherek kita sakderengipun kita mutusaken nggadhahi panjangka awon. Islam ngajaraken dhumateng kita supados sibuk madosi aibipun piyambak tinimbang madosi aibipun tiyang sanes. Ampun ngantos sanepa ‘semut wonteng ing sabrang laut cetha mela-mela, ananging gajah wonten ing ngajeng mripat malah mboten ketingal’ kedadosan woteng ing diri kita. Ampun ngantos ojok-ojokaning iblis ingkang alus nguasai penggalih lan manah kita. Astaghfirullaah…

Sedherek kula ingkang dipunmulyakaken dening Allah, monggo kita semak satunggaling ayat wonten ing Al Qur’anul kariim ingkang –menawi dipunwaos wonten ing basa Jawi– mungalipun kados mekaten,

Hey wong-wong kang padha iman, saumpama teka ing ngarepmu wong kang fasik nggawa sakwijining warta, padha priksanen kanthi teliti supaya kowe ora ndadekake sakwijining bebendu kanggo sakwijining kaum tanpa ngerteni kahanane kang nyebabke kowe nyesel marang tumindakmu iku.”(Al Hujuraat 49: 6)

Priksanen kanthi teliti supaya kowe ora ndadekake sakwijining bebendu kanggo sakwijining kaum tanpa ngerteni kahanane kang nyebabke kowe nyesel marang tumindakmu iku. Menika ingkang nahan kula supados mboten tumut caos wangsulan dhumateng pawartos sae wonten ing media massa ugi jejaring sosial wekdal-wekdal sak punika. Kagem menapa ngrembag satunggaling perkawis ingkang dereng cetha leres mbotenipun? Kados buah simalakama, menawi leres artosipun kita dhahar bathang sedherek piyambak, menawi mboten leres artosipun fitnah (ingkang langkung kejem tinimbang mejahi tiyang).

Sedherek kula ingkang kula tresnani karana Allah.. Mangga kita ngilo marang pengilon kang bening, tumindak dosa menapa kemawonn ingkang sampun kita lampahi sak dangunipun gesang kita, mangga kita suwunaken pangapunten dhumateng Allah supados Piyambakipun kersa paring pangapunten awit dosa-dosa kita, mangga kita nyuwun pitulungan dhumateng Allah saking fitnah ndonya, mangga kita kathahaken ngamal ibadah dan ngamal sholeh kita ing ndonya punika. Menawi mboten sakniki, kappa malih? Panjenengan tamtu mboten kersa menawi sak untawis wekdal sakderengipun sukma panjenengan dipuntimbali marang Sang Khaliq, panjenengan nembe remen ngraosi lan nyebaraken fitnah? Menapa dadosipun nasib panjenengan wonten ing akherat benjang nalika ngamal kesaenan ingkang penjenengan kempalaken sekedhik mbaka sekedhik kanthi rekaos pungkasanipun namun disuwun kaliyan tiyang-tiyang ingkang panjenengan raosi lan panjenengan fitnah nalika wonten ing ndonya rumiyin? Na’udzubillah..

Kula nyuwun lindhungan marang Allah saking godhaning setan ingkang kakutuk..

Wallahua’lam bishawab.

Toragan, 26 Maret 2011 wanci jam 00:10:50 WIB

Advertisements

3 responses to “Waspadha Barisan Kuciwa!

 1. wah, maturnuwun tulisanipun mas zen ngobati kangen kula dumateng tulisan ing basa jawi. mugi saged lestari. suwun :))


  zen:
  aamiin ^_^ matur nuwun nggih donganipun:)
  milai sakmenika, zenma.wordpress.com pendhak artikelipun badhe dipundamel tigang versi postingan, inggih punika: basa indonesia, basa jawi, lan basa Inggris.

 2. Mantapsss Mas,,,pake bahasa jawa,,,
  Melestarikan kebudayaan daerah,,,sip2x…:D
  *walopun ada bbrp kata yg gak donk artinya…

  zen:
  hehe 😀

 3. Ada yang versi bahasa sunda ngga??

  zen:
  hehe 😀 belum ada atuh kang.. panjenengan kersa nerjemahaken teng basa sunda?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s